strojar inovator 2018 intro

Tento rok vyhlásila Technická univerzita v Košiciach už piaty ročník úspešnej súťaže s názvom „Strojár – Inovátor 2018“. Popularita tejto súťaže z roka na rok narastá, o čom hovorí aj fakt, že zúčastnení pochádzali aj z ďalekých kútov Slovenska (napr. autor jednej z výherných prác bol zo Strednej priemyselnej školy v Tvrdošíne). Súťaž nie je nič dlžná ani svojej kvalite, o čom svedčí aj úroveň jednotlivých prác (www.strojar-inovator.sk).

enersol krajske kolo intro

22. marca 2018 sa na SOŠT v Humennom uskutočnilo krajské kolo súťaže ENERSOL 2018. Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so ŠIOV. Je to stredoškolská záujmová činnosť, v ktorej všetky sú práce zamerané na témy v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave.

IT EXPO 2018 intro

V univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach sa dňa 20.03.2018 konal ďalší ročník výstavy a prezentácií IT noviniek.

Sútaž VSD 2017 intro

Už po jedenástykrát zorganizovala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Košice Tímovú súťaž partnerských škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka z elektrotechnických študijných odborov.

Konverzacia v CUJ

Vo februári sa v Prešovskom kraji konali olympiády v cudzích jazykoch. Našu školu reprezentoval žiak Peter Gerboc z triedy IV.A, ktorý v kategórii 2D dosiahol úspech v nemeckom ako aj anglickom jazyku.

fg intro

V rámci implementácie národného štandardu finančnej gramotnosti sa žiaci IV.Dp zapojili do projektu spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s. v hre spoločenskej hry Finančná sloboda.

SK biblickej olympiady intro

Dňa 5. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon – Genezis kapitoly 12- 50, Nový zákon – Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou vybraných kníh – Poslušnosť Božiemu hlasu.

soc logo

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ. Žiaci zapojením sa do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch a vyhľadávať informácie. Svoje práce krátkou prezentáciou ústne obhajujú pred odbornou hodnotiacou komisiou, v prípade výrobku aj predvádzajú jeho činnosť.