Tohto roku sa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom uskutočnil už tretí ročník odbornej stáže študentov v zahraničí v rámci projektu ERASMUS+.

Tohto roku sa na Strednej odbornej škole technickej v Humennom uskutočnil už druhý ročník odbornej praxe študentov v zahraničí v projekte ERASMUS+. V priebehu mesiacov september a október 2016 absolvovalo 36 žiakov zo študijných odborov: elektrotechnika, pracovník marketingutechnické lýceum dvojtýždňovú pracovnú stáž vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike. Firma ENERGOROZVODY, s.r.o. je zmluvným partnerom skupiny ČEZ a zaoberá sa projektovaním, realizáciou a údržbou verejného osvetlenia, a tiež spracovaním a dodávkou projektovej dokumentácie k stavbám.

Strednej odbornej škole technickej v Humennom bol schválený nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na projekt s názvom „Modernizácia odbornej prípravy za účelom uplatnenia vedomostí a zručností pre súčasný trh práce“, kód projektu ITMS: 26110130612.